Lông đền, Vòng đệm

Các loại lông đền, vòng đệm mà cơ khí Tân Phát tại làng nghề cơ khí làng Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai sản xuất gia công với chất lượng tốt nhất.