Làng nghề cơ khí Hà Tây và các sản phẩm đặc trưng của từng làng nghề
Hiện tại, phần lớn các làng nghề kim khí nổi tiếng cả nước đều là các làng nghề cơ khí Hà Tây thuộc Hà Nội 2 bây giờ. Hiện tại, có khoảng hơn 10 làng nghề chuyên về cơ khí, kim khí thuộc Hà Tây cũ (Hà Nội 2 bây giờ)